Jak budeme slavit Velikonoce

Liturgická komise při ČBK připravila pravidla, podle kterých se bude konat liturgická oslava letošních velikonočních svátků. Plný text najdete na http://www.liturgie.cz/clanky/a/velikonoce-2020-vademecum-pro-kneze.

Z tohoto delšího textu přinášíme vám nejdůležitější body (psané kurzivou):

Kněží mají slavit obřady Svatého týdne bez účasti lidu. Koncelebrace např. faráře a kaplana při obřadech velikonočního tridua spolu s jedním přisluhujícím je i za stávajících opatření možná. V případě tří kněží, což je případ domažlické farnosti, by asistenci vykonali koncelebranti, aby byl zachován maximální počet tří účastníků bohoslužby.

Otec biskup Tomáš v textu zaslaném nám farářům 31.3. vybízí, abychom Vás povzbudili k domácímu slavení Velikonoc. Pro inspiraci můžete navštívit webové stránky farnosti nebo liturgie.cz.

Dále vademecum uvádí: Kde je to možné s ohledem na technické prostředky a také s ohledem na důstojnost a krásu liturgie bez lidu, je možné bohoslužby přenášet přímým přenosem, není však dovoleno nabídnout věřícím k dispozici jejich záznam.

 

Během posledního týdne byla iniciována v sociálních médiích diskuze na téma živého přenosu – tzv. streamování – bohoslužeb z našeho kostela. Zazněly přitom různé názory, s kterými jsme se seznámili a bereme je vážně. Děkujeme všem, kteří se s námi o ně rozdělili. Vnímám však, že jako farář, musím udělat rozhodnutí a prosím, abyste ho respektovali, i když není možné vyhovět všem. Všichni si moc vážíme toho, že vám, jako farníkům se stýská po kontaktu s námi, kněžími. Můžeme vás ujistit, že z naší strany to vnímáme stejně a přáli bychom, co nejrychleji opět sloužit mše sv. s vaší účastí. Zatím, také s ohledem na naši péči o Msgre Soukupa, mše sv. sloužíme v kapli na faře (ve farním sále). Věřte nám, není to žádná komfortní situace pro kněze, když se nemůže sejít se svými blízkými z farnosti v kostele. Mluvili jsme na faře hodně o živém přenosu mše sv. a shodli jsme se na tom, že to není pro nás nejlepší způsob, jak vyřešit tento problém. Při živém přenosu stojíme my kněží jen před kamerou,  a nemáme s vámi žádný kontakt. Prosíme o pochopení. Jste nám v mnohém blíže, když víme o vás, že se spolu s námi modlíte, nebo že se prostě modlíte. A věřme, že tento mimořádný (ano, mimořádný!) stav pomine.

Dalším problémem je technické zařízení, které k živému přenosu nemáme. A za nedůstojné bychom považovali přenášet liturgii, při které bychom nerozuměli slovům celebranta (a takových přenosů v síti najdete dost…)

Těšíme se všichni na chvíli, kdy Vám budeme moci opět posloužit podáním Eucharistie a udělením svátosti smíření.

Ohledně zpovědi, zmíněný dokument liturgické komise uvádí:

Svátost smíření před Velikonocemi. Apoštolská penitenciárie v Poznámce o svátosti smíření v situaci současné pandemie mimo jiné uvádí, že „přísluší diecéznímu biskupovi, aby pro kněze a kajícníky stanovil rozumná opatření, která mají platit při individuálním slavení svátosti smíření, jakými jsou prostorné místo mimo zpovědnici, dodržení dostatečné vzdálenosti, použití ochranných masek, aniž by však byla ohrožena absolutní pozornost věnovaná zachování zpovědního tajemství a patřičné diskrétnosti.“

Je možné také připomenout důležitost dokonalé lítosti, kterou zmiňuje Apoštolská penitenciárie v Poznámce o svátosti smíření v situaci současné pandemie: „Tam, kde se jednotliví věřící ocitli v bolestné nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení, je třeba připomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, vyjádřená upřímnou žádostí o odpuštění (takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen projevit) a doprovázená votum confessionis, tj. pevným předsevzetím jít co nejdříve ke svátostné zpovědi, získává odpuštění hříchů, a to i smrtelných (srov. KKC, č. 1452).“

Pokud budou trvat současná restriktivní opatření, kněží mohou požádat věřící, aby s ohledem na pandemii odložili svátost smíření na dobu po Velikonocích. Je potřeba, aby faráři svým farníkům oznámili, jak bude tato věc upravena v jejich farnosti. Budou přihlížet mimo jiné k věku a zdraví jak svému, tak farníků.

K tomu Biskup Tomáš Holub upřesňuje: V diecézi plzeňské dle výše zmíněné nóty Apoštolské penitenciárie stanovuji, aby kněží požádali věřící o odložení svátosti smíření na dobu po ukončení restriktivních opatření a vyzvali je nyní v rámci přípravy na slavení Velikonoc ke vzbuzení dokonalé lítosti, jak je stanoveno výše.

Květná neděle. Bohoslužba za účasti jednoho nebo dvou přisluhujících se smí konat v katedrálách, farních kostelích, případně na dalších místech; avšak vždy pouze uvnitř budovy. Podle vhodnosti může kněz požehnat více ratolestí, které si věřící budou moci, až to bude možné, odnést domů.Mši v kapli na faře budeme sloužit od 8.00 hod. Během mše požehnáme několik ratolestí, které budou k vyzvednutí u mříže v arciděkanském kostele.

 

Mše na památku Večeře Páně. Kněžím se letos mimořádně dovoluje, aby tuto mši slavili bez účasti lidu, tedy s jedním nebo dvěma přisluhujícími. Tuto mši je možné slavit na kterémkoli vhodném místě. Mši na faře budeme sloužit od 18.00 hod.

 

Památka umučení Páně na Velký pátek. Památka umučení Páně se slaví jen v katedrálách a farních kostelích s jedním nebo dvěma přisluhujícími bez účasti lidu.Obřady budeme celebrovat od 15.00 hod. v zavřeném kostele.

 

Soukromá modlitba v kostelích. S ohledem na místní podmínky a aktuální nařízení vlády ČR mohou kněží během velikonočního tridua ponechat kostely otevřené pro soukromou modlitbu věřících. Nebude se ale připravovat adorace kříže ani tzv. Boží hrob z důvodu možné větší koncentrace lidí v kostelích.Arciděkanský kostel bude otevřený pouze s přístupem ke mříži.

Velikonoční vigilie. Velikonoční vigilii je dovoleno slavit výlučně v katedrálách a farních kostelích, kněží ji slaví s jedním nebo dvěma přisluhujícími.Liturgii budeme celebrovat v zavřeném kostele od 21.00 hod.

 

Boží hod velikonoční. Mši svatou v den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně slaví kněží s jedním nebo dvěma přisluhujícími. Mši sv. na faře budeme sloužit od 8.00 hod.

 

Pokud nebudou zmírněny restrikce, kněží odloží velikonoční podávání eucharistie na dobu velikonoční, popř. až to bude možné.

Žehnání pokrmů o Velikonocích mohou věřící vykonat sami ve svých domovech. Text žehnání najdete v příloze Farních listů.

Otec biskup Tomáš bude sloužit liturgii s živým přenosem, doporučujeme účast na této liturgii:

•             5. dubna od 10:30 Květná neděle

•             9. dubna od 18:00 Zelený čtvrtek

•             10. dubna od 15:00 Velký pátek

•             11. dubna od 21:00 Vigilie Zmrtvýchvstání

•             12. dubna od 10:30 Boží Hod Velikonoční

Přímé přenosy bohoslužeb z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plzni můžete sledovat na diecézním YouTube a na Facebooku.

V pondělí, úterý a středu Svatého týdne budeme na faře (bez účasti lidu) se společně modlit ranní chvály a sloužit mši sv. od 8.00; modlitba během dne a Anděl Páně od 12.00 a nešpory od 18.00 hod.

Kvůli mimořádným podmínkám sestra Petra nebyla schopná zajistit velikonoční svíčky pro všechny, kdo jste si je objednali. Máme asi 20 kusů, které si mohou zájemci během týdne, po telefonické domluvě (608 524 136), vyzvednout na faře nebo jim bude svíčka dodána domů.  

* Po dobu stavu nouze se v našich kostelích nekonají žádné veřejné bohoslužby. Na faře jsme zřídili kapli, kde se každý den setkáme při modlitbě breviáře a mši sv. Mše sv. sloužíme na dříve přijaté úmysly. Pokud budete mít zájem o sloužení mše sv. v této mimořádné době, kontaktujte nás.

* Zatím nejspolehlivější cestou komunikace jsou elektronické media. Sledujte naše webové stránky a profil farnosti na FB. Některé zprávy posíláme mailem. Využíváme přitom seznam odběratelů Farních listů. Pokud se chcete přidat mezi odběratele mailu, napište nám na: farni.listy@seznam.cz

* Zveme ke společnému rozjímání křížové cesty. Texty k rozjímání píše Msgre Emil  Soukup a doprovází je obrazy křížové cesty Jana Mathausera. Rozjímání posíláme každý den odpoledne mailem a najdete je i na profilu FB.

* Otec biskup nás vyzývá k akci Zvony pro ochranu a naději. Podstatou této iniciativy je každý den ve stejnou dobu nechat 10 minut zvonit zvony na kostele a zároveň se v tu dobu v kostele bude farář modlit za celou farnost a města či obce na území farnosti. Modlit se za všechny obyvatele, za nemocné, za lékaře, za vysvobození ze strachu, za pokoj a bezpečí… Ve stejnou chvíli jsou k této modlitbě pozváni všichni věřící. V Domažlicích tato modlitba (a zvonění) proběhne v 10.00 hod.

* Budete-li něco potřebovat nebo chcete se s námi o něco rozdělit, volejte nám nebo nám napište: P. Miroslaw Gierga (608 524 136; gierga@bip.cz), Msgre Emil Soukup (602 487 857; soukup@bip.cz) a P. Petr Konopík (723 901 006; Konopik@bip.cz)

Slovo biskupa Tomáše všem věřícím plzeňské diecéze v mimořádné situaci nouzového stavu.

Milé sestry a milí bratři,

v návaznosti na vládní vyhlášení nouzového stavu v souvislosti se šířením koronaviru a také na prohlášení českých a moravských biskupů ze dne 12. 3. 2020 bych rád upřesnil některé praktické kroky pro naši plzeňskou diecézi.

Po dobu nouzového stavu jsou zrušeny všechny veřejné bohoslužby a další duchovní akce na území naší diecéze.

Pro všechny věřící uděluji dispens od účasti na bohoslužbách po celou dobu nouzového stavu.

Bohoslužby je možné sledovat přes sdělovací prostředky (rozhlas, televize, internetové vysílání).

Kněží budou sloužit mše svaté bez účasti lidu.

Podle možností jednotlivých farností ať je v určitou dobu otevřen kostel pro osobní modlitbu, zvláště v neděli. Prosím o ochotnou spolupráci laiků na zabezpečení kostela.

Udílení svátostí, zvláště svátosti smíření a přijímání eucharistie, ať je nabídnuto jednotlivě a po domluvě. Do této služby ať se zapojí akolyté i mimořádní služebníci pro přinášení eucharistie.

Pro malé skupinky věřících je možné sloužit mši svatou v kostele, na faře či v rodině, ale vždy po domluvě a neveřejně.

Výjimkou jsou pohřební obřady, kde je dovolený veřejný obřad za účasti více než 30 osob.

Informace k prožívání Svatého týdne, který také časové spadá do těchto opatření, vám sdělím později.

Znovu chci zopakovat, že slova našeho Pána Ježíše Krista „Nebojte se, já jsem přemohl svět“ jsou právě v těchto dnech velmi aktuální. Buďme lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí i pro druhé.

Prosme Matku Boží, aby jako Uzdravení nemocných a Pomocnice křesťanů stála při nás v těchto chvílích, a modleme se za sebe navzájem.

Využijme tuto mimořádnou situaci pro podporu a oživení domácí církve. Scházejme se k rodinnému slavení neděle, společně se modleme a společně naslouchejme Božímu slovu. Vytvořme malé modlitební společenství pro vzájemnou podporu ve víře a naději.

Sestry a bratři, modlím se za Vás a žehnám Vám!

biskup Tomáš

Přímé přenosy bohoslužeb od 16. do 22. března 2020

Televize Noe

pondělí 16. 3., 7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace

úterý 17. 3., 12.00: mše svatá z kaple Telepace

středa 18. 3., 7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace

čtvrtek 19. 3., 12.00: mše svatá z kaple Telepace

pátek 20. 3., 7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace

sobota 21. 3., 18.00: mše svatá z kaple Telepace s texty nedělní liturgie

neděle 22. 3., 10.30: mše svatá z kaple Telepace

Radio Proglas

pondělí 16. 3., 18.00: mše svatá

úterý 17. 3., 18.00: mše svatá

středa 18. 3., 18.00: mše svatá

čtvrtek 19. 3., 18.00: mše svatá

pátek 20. 3., 18.00: mše svatá

sobota 21. 3., 18.00: mše svatá

neděle 22. 3., 9.00: mše svatá
19.30: mše svatá

Vážení návštěvníci, po rozkliknutí odkazu „Mše sv. a setkání“ v horní liště těchto stránek uvidíte informace o aktuálních bohoslužbách a akcích pořádaných Římskokatolickou farností Domažlice.

Výuka náboženství 2019/20

Od 18. září začíná v Domažlicích pravidelné vyučování náboženství.

Výuka probíhá na faře (nám. Míru 136):
1. – 2. třída: středa od 13.00 hod.
3. třída: středa od 13.00 hod.

Žáci  4.-6. třídy základní školy a starší mládež se budou setkávat v pátek odpoledne – podle časových možnosti žáků

Hodiny pátečních setkání budou přizpůsobena časovým možnostem žáků.

prihlaska nabozenstvi 19_20