FARNOST DOMAŽLICE INFO, ČLÁNKY, FL FOTOGALERIE VEŽ VAVŘINEČEK CHARITA ODKAZY

Diecézní charita Plzeň – pracoviště Domažlice - Terénní sociální služba

Náměstí Míru 136, 344 01 Domažlice, Tel.: 731433020, 731433019


       Úřední hodiny kanceláře charity:
PO: 13:00 - 16:00, ÚT: 11:30 - 14:30, ST: 13:00 - 16:00, ČT: 11:30 - 14:30
Individuální práce a setkávání dle dohody

Klub pro mentálně postižené:
Úterý 15 -17 hodin
Sobotní a prázdninové akce
Klub pro dospělé:
Středa 14 -16 hodin
Sobotní a prázdninové akce


Ve farním sklípku se střídají různí fotografové a malíři, kteří svá díla po výstavě darují CHARITĚ, od níž si je můžete koupit a udělat tak radost nejen sobě, ale i pomoci potřebným.

CHARITA POMÁHÁ LIDEM, POMOZTE I VY!!!

"Z cest po Kubě","Čechy krásné! Čechy mé?" "Digitální úprava fotagrafie"

CHARITNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VEŘEJNOSTI!!!

Jedná se o nízkoprahové kontaktní centrum, kde je poskytováno základní a částečně odborné sociální poradenství i přímá sociální práce
Základní kritéria poskytovaných služeb jsou: anonymita, dostupnost pro všechny bez ohledu na rasu, náboženské vyznání atd., nezávislost , nestrannost, bezplatnost.

Poskytované služby:
1. Sociálně právní poradenství
- aktuální informace o nárocích, službách a možnostech vyplývajících ze systému sociálního zabezpečení občana a ze systému zabezpečujícícho zaměstnanost
2. Poskytování doprovodu na úřady a instituce, pomoc s písemnostmi
3. Zastupování klientů na základě plné moci
4. Pomoc při dojednávání splátkových kalendářů
5. Spolupráce se sociálním kurátorem a Probační a mediační službou ČR ( Akreditován program Denní centrum u Ministerstva spravedlnosti)
- pomoc při hledání bydlení a práce u propuštěných z trestu odnětí svobody
- nabídka volnočasových aktivit a životních způsobů, které nevedou ke konfliktu se společností
6. Zprostředkování konzultací s odborníky
- právníci ,lékaři, psychiatři, psychologové
7. Poskytování informací o odborných pracovištích a zařízeních, zprostředkování těchto služeb
- rehabilitace, ústavní péče, realitní (odlehčovací ) péče, chráněné dílny a bydlení
8. Poskytování materiální nebo finanční pomoci v odůvodněných případech
- jedná se o situace, kdy vzniká určitá časová prodleva např. mezi přiznáním a výplatou dávek sociální potřebnosti a byly vyčerpány možnosti širší rodiny
9. Pomoc při vyhledávání vhodných zaměstnavatelů, doprovod na pracoviště a pomoc s uzavřením pracovní smlouvy, pomoc s řešením případných problémů ze strany zaměstnavatele i klienta
10. Krizová non-stop telefonická linka – 731433020,731433019
11. Kontaktní krizová pomoc dle dohody
13. Následná péče, konzultace
- zejména stabilizované uživatele s psychiatrickou dg. je potřeba doprovázet a sledovat po propuštění z léčby, protože často bývají ohroženi sociálním vyloučením, okolí s nimi neumí adekvátně komunikovat
14. Pomoc handicapovaným a jejich rodinám

Projekt volnočasové kluby pro handicapované a pro dospělé, kteří se cítí osamělí

Obsahem volnočasového klubu pro mentálně postižené jsou skupinové činnosti z oblasti výtvarné výchovy, hudební, pohybové a dramatické výchovy a práce s přírodním materiálem.
Hlavním cílem skup. setkávání je podporovat sociální dovednosti uživatelů a vytvořit alternativu trávení volného času jako u zdravých jedinců. Výsledky činnosti klubu jsou prezentovány na příležitostných výstavách.

Obsahem volnočasového klubu pro dospělé jsou tématická setkávání – kluby. Kluby mají uspokojovat zejména společenské a kulturní potřeby klientů. Témata jsou tvořena ve spolupráci s klienty, týkají se životních cílů, plánů, možností seberealizace, dále se jedná o návštěvy kina, divadla, plesů atd. Součástí programů je i společenská příprava na tyto akce.

Kromě skupinových činností nabízíme možnost individuální práce s klienty. U mentálně postižených je to zejména podpora v soběstačnosti a orientaci v širší společnosti (nákupy, doprava…), trénink paměti, u lidí s psychickým handicapem je zájem o práci s počítačem, artefiletiku a zpěv. Kluby fungují i během prázdnin, kdy jsou realizovány celodenní výlety, pobyty v přírodě, návštěvy kulturních akcí a památek. Kluby organizačně zajišťují dvě pracovnice s odborným vzděláním- speciální pedagogika a pastoračně sociální práce. Kapacita každého volnočasového klubu je 15-20 klientů.


© Created by Paddy